Skip to Content

Användarvillkor CareerBuilder.se

Gäller från 2007-10-10


1. Allmänt

1.1. Dessa Användarvillkor gäller mellan ”Användare” och CareerBuilder Nordic AB, C/O Kungsholmens Kontorshotell, Strandbergsgatan 61, 3 tr 112 51 Stockholm, org. nr. 556665-3159, moms reg. nr. SE 556665-315901, ”CareerBuilder”.


2. Definitioner

Följande fetstilta begrepp skall, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav.

Användare – Samtliga privatpersoner som besöker CareerBuilders Webbplats (inklusive, men inte begränsat till, besökare som använder Webbplatsen för att söka jobb).

Användarkonto – Det inloggningskonto som Användaren skapar då denne loggar in på Webbplatsen.

Användarvillkor – Dessa villkor tillsammans med: • Integritetspolicy (bilaga 1) • Information om cookies (bilaga 2), och • Skydd mot bedrägerier (bilaga 3) utgör Användarvillkoren mellan CareerBuilder och Användaren. I de fall bilagorna skulle stadga annat än Användarvillkoren gäller bilagorna före stadganden i Användarvillkoren. Bilagorna utgör en integrerad del av dessa Användarvillkor.

CareerBuilder – Drivs av CareerBuilder Nordic AB, org. nr. 556665-3159, Arenavägen 39, 121 77 Stockholm-Globen, Sverige. CareerBuilder Nordic AB är ett dotterbolag till CareerBuilder LLC.

CareerBuilders Kunder – De arbetsgivare som annonserar via Webbplatsen.

Materialet – Det material som Användaren publicerar på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till bilder, texter och filmer.

Samarbetspartner – De samarbetspartners som CareerBuilder vid var tid arbetar med.

Tjänsterna – Hela eller delar av de Tjänster som CareerBuilder från tid till annan erbjuder sina Användare.

Upp-tid – Den tid som Tjänsterna finns tillgängliga för allmänheten på Internet.

Webbplatsen – CareerBuilders hemsida med adressen: www.careerbuilder.se samt alla undersidor till denna webbplats.


3. Allmänt om Tjänsterna

3.1. CareerBuilder erbjuder sina Användare möjlighet att genom olika Tjänster söka jobb via Webbplatsen. Innehållet och utformningen av dessa Tjänster kan komma att utökas eller minskas i framtiden. På Webbplatsen lämnas löpande information om exakt innehåll och utformning av de aktuella Tjänsterna.

3.2. Tjänsterna tillhandahålls antingen direkt av CareerBuilder eller av CareerBuilder tillsammans med underleverantör eller Samarbetspartner.

3.3. CareerBuilder levererar Tjänsterna såsom de beskrivs vid beställningstillfället och i enlighet med vad som vid var tid anges på Webbplatsen. Användaren svarar själv för den utrustning som vid var tid erfordras för nyttjande av CareerBuilders Tjänster (t.ex. dator, åtkomst till Internet och e-post m.m.).

3.4. Tjänsterna är normalt sett tillgängliga dygnet runt, felavhjälpning utförs dock endast under normal kontorstid.

3.5. CareerBuilder har rätt att utan föregående underrättelse till Användaren utföra ändringar i Tjänsten, delar av Tjänsterna, eller i eventuella tilläggstjänster. Användaren kan när som helst avsluta sitt Användarkonto på Webbplatsen och välja att sluta använda Tjänsterna.


4. Användarens personuppgifter

4.1. Användaren samtycker härmed till att CareerBuilder och Samarbetspartners hanterar Användarens personuppgifter i enlighet med CareerBuilders Integritetspolicy (bilaga 1).


5. Användarkonton

5.1. I de fall Användaren skapar ett Användarkonto med tillhörande inloggningsuppgifter på CareerBuilders Webbplats skall Användaren välja ett unikt, konfidentiellt och personligt lösenord som tillsammans med användarens e-postadress ger tillgång till Användarkontot. Rätten till Användarkontot får aldrig överlåtas.

5.2. Det är Användarens ansvar att hantera användaruppgifter, lösenord och annan viktig information från CareerBuilder på ett säkert sätt så att dessa inte kan hamna i orätta händer eller på annat sätt missbrukas. Användaren skall t.ex. omedelbart byta lösenord om det finns misstanke om att någon annan fått kännedom om det, inte lämna datorn utan uppsikt under den tid då Användaren är inloggad på Användarkontot samt i övrigt iaktta särskild försiktighet rörande hanteringen av lösenordet.

5.3. CareerBuilder äger rätt att spärra Användarkonton och därmed Användarens tillgång till detsamma om CareerBuilder misstänker att obehörig har fått, eller kan komma att få, tillgång till lösenordet. Detsamma gäller om CareerBuilder misstänker att Användaren åsidosätter Användarvillkoren eller andra instruktioner utfärdade av CareerBuilder.

5.4. Användaren ansvarar för innehållet i samtliga jobbansökningar som görs, och allt Material som sprids, via Användarens Användarkonton.


6. Kundservice

6.1. CareerBuilder tillhandahåller en kundtjänstfunktion som i skälig omfattning under normal kontorstid kan bistå Användaren vid frågor eller problem som uppstår avseende nyttjandet av Tjänsterna. CareerBuilder tar dock inget som helst ansvar för fel och Användaren har inte någon rätt till ersättning eller annan påföljd vid fel. CareerBuilder anstränger sig dock för att Tjänsterna skall fungera felfritt.

6.2. Om Användaren upptäcker fel eller störningar i Tjänsterna skall Användaren skyndsamt meddela detta till CareerBuilder.


7. Användarens ansvar och användning av Tjänsterna

7.1. Användaren är skyldig att iaktta gällande lagar, regler och CareerBuilders anvisningar och allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användning av Tjänsterna. Användaren får inte använda Tjänsterna så att CareerBuilder eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Om Användaren får kännedom om att Tjänsterna används i strid med ovanstående skall Användaren om möjligt se till att sådan användning omedelbart upphör och informera CareerBuilder om överträdelsen.

7.2. Användaren är i förhållande till CareerBuilder och CareerBuilders Kunder och Samarbetspartner ensamt ansvarig för all information som Användaren kommunicerar eller sprider med användning av Tjänsterna eller som sprids med användning av Användarens användarkonto, såsom innehåll i CV och andra ansökningshandlingar m.m. Med information avses såväl text, bild, ljud, data, video som länkar. Användaren åtar sig särskilt att inte kommunicera eller publicera information som kan anses göra intrång i annans rätt (t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt), vara kränkande, väcka förargelse, uppmana till brott eller innehålla material som strider mot gällande lagstiftning (exempelvis rörande diskriminering eller, hets mot folkgrupp). Användaren ansvarar för att dennes användning av Tjänsterna inte kränker CareerBuilders eller tredje mans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.

7.3. Användaren ska hålla CareerBuilder skadeslös från alla krav som är en direkt eller indirekt följd av Användarens användning av Tjänsterna (inklusive innehåll i CV och andra ansökningshandlingar m.m.) som riktas mot CareerBuilder från tredje man (exempelvis för det fall att Användaren, eller någon som agerar dennes uppdrag, orsakar CareerBuilders Kunder eller annan person skada skall Användaren hålla CareerBuilder skadeslöst för den skada som CareerBuilder kan komma att hållas ansvarig för).

7.4. CareerBuilder förbehåller sig rätten att utan förvarning, och utan kompensation, fritt plocka bort CV:s och ansökningshandlingar som CareerBuilder anser vara stötande, innehålla olämpligt material, och/eller på annat sätt bryter mot Användarvillkoren, svensk lag och/eller innebär intrång i annans immateriella rättigheter. CareerBuilder förbehåller sig även rätten att omedelbart stänga av Tjänsterna och säga upp Användarvillkoren till omedelbart upphörande vid missbruk enligt ovan utan att för den skull bli återbetalnings- eller ersättningsskyldig gentemot Användaren.

7.5. Om det kommer till Användarens kännedom att annan Användare eller någon av CareerBuilders Kunder genom sitt användande av Tjänsterna bryter mot CareerBuilders Användarvillkor, Avtal eller svensk lag skall Användaren snarast kontakta CareerBuilder.


8. CareerBuilders ansvar

CareerBuilder ansvarar inte för innehåll på eller åtkomst till Samarbetspartners hemsidor eller andra medier. CareerBuilder ansvarar inte för innehåll i länkar eller Banners som CareerBuilders Kunder publicerar på Webbplatsen. I samband med förmedlingen av Tjänsterna ansvarar CareerBuilder inte heller för eventuella intrång i annans immaterialrätt.

8.1. Användaren är medveten om och accepterar att Tjänsternas kvalitet t.ex. är beroende, och påverkas, av nätens kvalitet, Internetleverantörer och tredje mans server- och dataprestanda. CareerBuilder kan inte utesluta att störningar, avbrott, förseningar, planerade driftsstopp för underhåll, haverier avseende online-tjänsterna eller andra problem som kan förekomma och/eller uppstå i driften och därmed i Tjänsterna. CareerBuilder garanterar inte och tar inte något ansvar att någon viss Upp-tid skall föreligga för Tjänsterna.

8.2. Användaren har aldrig rätt till någon kompensation till följd av fel eller brister i Tjänsterna och inte heller på någon annan grund med anledning av användning av Tjänsterna.

8.3. CareerBuilders ansvar skall under alla omständigheter vara begränsat till sakskador och beloppsmässigt till 0,5 prisbasbelopp. CareerBuilder ansvarar inte i något fall för indirekta förluster, skador eller följdskador såsom utebliven vinst, besparing, uteblivna avtal och inte heller för förlust av data. CareerBuilder skall inte heller vara ersättningsskyldig för Användaren eller annans förlust eller skada oavsett hur detta krav uppstått.


9. Force majure

9.1. CareerBuilder ansvarar inte på något sätt för skada, förlust eller olägenhet som uppstår på grund av omständigheter som inte rimligen kan kontrolleras av CareerBuilder. Detta inkluderar men är inte begränsat till brand, explosion, krig, översvämning, störningar i tele- och datakommunikationer, väderomständigheter, nätens kvalitet, driften hos Internetleverantörer, tredje mans servrar, dataprestanda, arbetskonflikter samt myndighetsingripande.


10. Rättigheter

10.1. Samtliga immateriella rättigheter så som exempelvis upphovsrättsskydd, varumärkesskydd m.m. för Tjänsterna, eventuellt innehåll däri och Webbplatsen tillkommer CareerBuilder och skyddas av tillämplig lagstiftning. Detta gäller även resultatet av sådant arbete som CareerBuilder eventuellt kan komma att utföra åt Användaren.


11. Förtida uppsägning

11.1. CareerBuilder har alltid rätt att omedelbart och utan föregående uppsägningstid säga upp Användarvillkoren till omedelbart upphörande.

11.2. Användaren har alltid rätt att när som helst sluta använda Tjänsterna och avsluta sitt Användarkonto.


12. Ändringar

12.1. CareerBuilder har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor.

12.2. Om Användaren använder sitt Användarkonto hos CareerBuilder efter det att sådana ändringar i Användarvillkoren (enligt punkt 12.1) trätt i kraft blir Användaren bunden av de nya villkoren. Det åligger Användaren att hålla sig uppdaterad om gällande Användarvillkor vid inloggning på Användarkontot och vid användning av Tjänsterna.

12.3. Om Användaren avslutar sitt Användarkonto i anledning av att CareerBuilder ändrar de Allmänna villkoren enligt punkt 12.1 anses ändringens ikraftträdande vara uppsägningsdatum.


13. Avgifter och betalningsvillkor

13.1. Användaren är skyldig att betala eventuella avgifter för Tjänsterna i enlighet med vad som från tid till annan anges på Webbplatsen.


14. Tvist

14.1. Användarvillkoren skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till lagvalsregler. Tvist i anledning av Användarvillkoren skall avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

Integritetspolicy Bilaga 1, CareerBuilder.se

Gäller från 2007-10-10

1. Inledning

I dessa dagar behöver vi alla vara noga med hur vi använder våra personuppgifter. CareerBuilder, som ingår i CareerBuilder-koncernen, intar en framträdande hållning när det gäller integritetsfrågor och CareerBuilder förbättrar ständigt policyn inom området. För att förbättra dina karriärmöjligheter strävar CareerBuilder efter att kunna erbjuda en så säker miljö som möjligt när du letar efter, och ansöker om, ett nytt jobb.


2. Allmänt

CareerBuilder kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och denna Integritetspolicy. CareerBuilder är personuppgiftsansvarig i enlighet med vad som anges i Personuppgiftslagen.

CareerBuilder har utarbetat denna Integritetspolicy för att visa att vi åtar oss att skydda de uppgifter om dig själv som du lämnar till oss. Policyn gäller endast för de uppgifter som samlats in via CareerBuilders hemsida – CareerBuilder.se (inklusive careerbuilder.se och övriga domäner som pekar mot samma webbplats) (”Webbplatsen”). Policyn gäller inte för några andra uppgifter eller webbplatser.

Vi ber dig att studera Integritetspolicyn med jämna mellanrum eftersom den kan komma att uppdateras. Varje gång du besöker Webbplatsen eller förser CareerBuilder med information accepterar du de regler som beskrivs i Användarvillkoren såväl som i Integritetspolicyn vid det aktuella tillfället. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att CareerBuilder använder den information som du tillhandahåller, gör den tillgänglig och vidarebefordrar den till aktuella arbetsgivare, annonsörer och till CareerBuilders Samarbetspartners i övrigt. Du samtycker även till att ta emot e-post i enlighet med vad som beskrivs nedan.


3. Personuppgifter

För att kunna sköta Webbplatsen på ett effektivt sätt, samt förse Användare med information om intressanta jobb och tjänster, samlar CareerBuilder in personuppgifter, inklusive kontaktuppgifter (såsom e-post adresser och telefonnummer), från sina Användare t.ex. vid nyregistrering, uppdatering, eller justering, av ditt Användarkonto. Denna information ger oss möjlighet att erbjuda våra Användare personliga och säkra platser där Användaren kan logga in och publicera CV:n och uppdatera sina personliga uppgifter på Webbplatsen (t ex kontaktuppgifter, uppgifter om tidigare jobb och CV:n).

För att bättre förstå, skydda och hjälpa våra Användare spårar vi också automatiskt viss information grundad på hur Webbplatsen används. Denna information är avsedd för CareerBuilders interna undersökningar om vilka våra Användare är, deras intressen och beteenden. Information kan omfatta den webbadress som en Användare senast besökt (vare sig denna är vår egen eller någon annans), den webbadress som Användaren därefter besöker (vare sig vår egen eller någon annan), information om en Användares webbläsare samt dennes IP-adress.

Som Användare av Webbplatsen tillåter du att CareerBuilder använder dina personuppgifter för att kontakta dig och lämna information (såsom information om lämpliga jobb och tjänster) samt lämna meddelanden som gäller ditt användande av Webbplatsen. Genom att godkänna denna Integritetspolicy accepterar du uttryckligen att ta emot sådana meddelanden. Om du inte vill få sådana meddelanden ber vi dig att tacka nej till ytterligare meddelanden genom att följa instruktionerna om hur man tackar nej till meddelanden. Sådana instruktioner finns i alla meddelanden som vi skickar.

Som användare bestämmer du själv vilka kontaktuppgifter du önskar visa i samband med att du publicerar jobbansökan, CV:n eller liknande på Webbplatsen (CareerBuilder tillhandahåller t.ex. ”anonym publicering” för dem som vill välja att dölja viss kontaktinformation).

Som Användare är du medveten om att när du frivilligt visar eller vidarebefordrar personuppgifter (t.ex. e-postadress eller CV:n) kan denna information lagras och användas av utomstående såsom arbetsgivare till vilka sådan information vidarebefordrats. Detta kan leda till icke önskade meddelanden för vilka CareerBuilder inte ansvarar. Du kan också ha hamnat på denna Webbplats genom att ha klickat på en länk från någon av CareerBuilders Samarbetspartners. Om så är fallet bör Du vara medveten om att CareerBuilder har rätt att dela med sig av informationen till Samarbetspartners, och att dessa företag kan komma att använda informationen i enlighet med sin egen integritetspolicy i stället för CareerBuilders Integritetspolicy.

CareerBuilder har också rätt att vidarebefordra specifik användarinformation om vi bedömer det nödvändigt enligt gällande lag, för att kunna samarbeta med, eller söka hjälp från, rättsväsendet eller för att skydda CareerBuilders och/eller användarnas intressen eller säkerhet. Dessutom har CareerBuilder rätt att vidarebefordra personuppgifter som vi har samlat in till tredje man i samband med en överlåtelse av CareerBuilder eller CareerBuilders tillgångar eller i samband med en konkurs i CareerBuilder. CareerBuilder kan också komma att vidarebefordra personuppgifter till andra parter som CareerBuilder anlitar för att hjälpa till att leverera de tjänster som CareerBuilder erbjuder via Webbplatsen.

CareerBuilder kan komma att föra över personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till sådana överföringar t.ex. till CareerBuilders servrar i USA. CareerBuilder LLC (som äger CareerBuilder och driftar CareerBuilders IT-miljö) följer de s.k. Safe Harbor regler som har utarbetats av EU-kommissionen och USA:s handelsministerium (U.S. Department of Commerce) i samband med att USA antog EU:s dataskyddsdirektiv. För ytterligare information om Safe Harbor reglerna och för att se CareerBuilder, LLC:s intyg om att bolaget följer dessa regler hänvisar vi till USA:s handelsministeriums särskilda Safe Harbor webbplats. Det är också möjligt att kontakta oss direkt på 46 8 522 167 00 för att få veta mer om detta. CareerBuilder, LLC är dessutom medlem av BBBOnLine U.S./E.U. Safe Harbor Dispute Resolution program. Besök gärna BBBOnLine webbplats på www.bbbonline.org för mer information om BBBOnLine integritetsprogram och tvistlösnings regler.

I de fall du som Användare väljer att söka ett jobb via Webbplatsen utan att göra detta via ditt Användarkonto (t.ex. genom att via Webbplatsen skicka ansökan direkt till arbetsgivaren) kommer CareerBuilder, i form av biträde till CareerBuilders Kunder, att hantera de personuppgifter som du väljer att bifoga i din ansökan. CareerBuilder uppmanar därför dig som Användare att själv ta reda på vilken personuppgiftspolicy som varje av CareerBuilders Kunder vid var tid tillämpar. Även i de fall CareerBuilder endast fungerar som ett biträde till CareerBuilders Kunder godkänner du som Användare att de Personuppgifter du lämnar till CareerBuilders Kunder via Webbplatsen behandlas av CareerBuilder, såväl som av CareerBuilder, eller vid var tid anlitad underleverantör. Du godkänner även att Personuppgifterna lagras och överförs utan för EU (t.ex. till CareerBuilders servrar i USA) och sparas där för CareerBuilders Kunders räkning. Normalt sett sparas uppgifterna i ett år.

CareerBuilder efterfrågar aldrig känsliga personuppgifter. I fall Användaren självmant lämnar personuppgifter som avslöjar ras, etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening gör Användaren det på eget initiativ med risk för att CareerBuilder kommer att behandla dessa uppgifter och du samtycker därmed till sådan behandling.

Om du har några frågor rörande CareerBuilders behandling av dina personuppgifter eller vill ha information rörande ändamålen för behandlingen eller information rörande mottagare av personuppgifter ber vi dig att kontakta CareerBuilder på info@CareerBuilder.se. Du kan också kontakta denna e-postadress om du upptäcker fel i dina personuppgifter eller tror att CareerBuilder har behandlat dina personuppgifter i strid med Personuppgiftslagen eller denna Integritetspolicy. CareerBuilder kommer då att sträva efter att rätta, blockera och/eller radera sådana felaktiga personuppgifter samt rätta den felaktiga behandlingen av personuppgifterna.


4. Annonsering

Vi använder utomstående annonsföretag för annonsering när du besöker Webbplatsen. Dessa företag kan komma att använda information om dig och dina besök på denna och andra webbplatser för att annonsera på denna och andra webbplatser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig.


5. Vad du bör veta

För CareerBuilder är det av yttersta vikt att skydda din integritet. I egenskap av Användare av Webbplatsen är du dock införstådd med att du själv ansvarar och står risken för användandet av Webbplatsen, Internet i allmänhet, de dokument du publicerar eller får tillgång till, samt hur du agerar på eller utanför Webbplatsen.


6. Skydda dig själv

Några tips för kontakter med potentiella arbetsgivare • Lämna aldrig ut fullständigt personnummer till en potentiell arbetsgivare (ett tips är att t.ex. att bara lämna födelsedatum men inte de fyra sista siffrorna i personnumret). • Lämna aldrig ut kreditkort- eller bankkontonummer och gör inga penningtransaktioner. • Var försiktig när du handskas med utländska kontakter. Lämna inte ut någon icke arbetsrelaterad information (såsom personnummer, ögonfärg, civilstånd etc.) via telefon eller online.


7. Övriga integritetsaspekter på CareerBuilders Tjänster

Som Användare behöver du aldrig ange personuppgifter när du söker ett jobb via CareerBuilder. När du publicerar ditt CV erbjuder CareerBuilder tre integritetsalternativ. En standardpublicering kommer att göra dig synlig för de flesta arbetsgivare – men eftersom din integritet är lika viktig för oss som för dig – erbjuder vi även anonyma och privata införanden. Att logga in på CareerBuilder innebär alltid en frivillig handling från din sida (fast det ger dig tillgång till smartare jobbsökarverktyg såsom ”Mitt CareerBuilder”, ”Jobbmail” och ”Sparade sökningar”).


8. Publicering av CV på CareerBuilder

När du publicerar ditt CV på Webbplatsen visar upp dig och ditt CV för tusentals arbetsgivare som annonserar om lediga platser. När du lägger ut ditt CV registreras du automatiskt med den. När du sedan återvänder till Webbplatsen använder du samma e-postadress och lösenord för att få tillgång till dina uppgifter och ditt CV och för att uppdatera dessa.


9. Sekretessalternativ för CV

Vi vet att våra arbetssökande har varierande önskemål när deras CV:n skall publiceras på Internet. CareerBuilder har därför tagit fram tre olika integritetsalternativ som du som Användare kan välja mellan.

• Standardpublicering Detta alternativ gör dig synlig för den största mängden arbetsgivare genom att ditt CV blir sökbart i vår databas som är tillgänglig för Kunder.

• Anonym publicering Du kan också publicera ditt CV på den allmänna databasen för CV:n utan att någon av dina kontaktuppgifter visas (om du använder detta alternativ skall du se till att ta bort alla kontaktuppgifter som anges i CV:t). Den anonyma publiceringen ger dig också möjlighet att endast visa valda delar av dina kontaktuppgifter.

• Privat publicering (endast för ansökningar online) Detta alternativ låter dig publicera ditt CV på CareerBuilder utan att det blir sökbart för arbetsgivaren. Fördelen är att du snabbt och lätt kan söka jobb utan att behöva skriva om ditt CV.


10. Cookies från andra företag

CareerBuilder använder utomstående annonsföretag för annonseringsändamål när du besöker Webbplatsen. Dessa företag får använda information (dock inte ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla annonsering av varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Möjligheten att ställa om din webbläsare, som omnämnts i bilaga 2 (information om cookies), så att webbläsaren inte accepterar cookies eller visar när en cookie används träffar även cookies från andra företag.


11. Dina allmänna kontaktuppgifter

Du skyddar enkelt din integritet genom att du själv väljer vilka delar av dina kontaktuppgifter som skall visas. Detta gör du i formuläret för CV märkt ”Kontaktuppgifter”. Om du använder alternativet Privat publicering krävs att du väljer ”Endast ansökningar online” i avsnittet för ”Kontaktuppgifter”.


12. Microsoft.net passport

Förutom inloggning till Webbsidan erbjuder CareerBuilder även inloggning via Microsoft®


13. Net passport

Vad gäller inloggning via Net Passport vänligen se Net Passport:s Privacy Policy.Information om Cookies Bilaga 2, CareerBuilder.se Gäller från 2007-10-10

1. Om Cookies

CareerBuilder använder endast cookies för att skydda och förenkla för våra Användare. Cookies gör det möjligt för oss att erbjuda våra Användare säkra sidor utan att behöva be dem logga in på nytt varje gång. Om en Användare inte varit aktiv under mer än en timme kommer emellertid utloggning att ske och ny inloggning krävs för att kunna fortsätta. Detta förhindrar otillbörlig åtkomst till Användarens information under tiden denne är borta från datorn. Du kan ha möjlighet att ställa om din webbläsare så att den inte accepterar cookies eller visar när en cookie används. Vissa av CareerBuilders Tjänster fungerar emellertid inte som avsett utan cookies.Skydd mot bedrägerier Bilaga 3, CareerBuilder.se Gäller från 2007-10-10

1. Hur upptäcker man bedrägerier online och via e-post

Dessvärre fortsätter e-post och online-bedrägerier att vara ett orosmoment för nästan alla företag som bedriver verksamhet på Internet. Då och då har falska e-postmeddelanden som tycks komma från CareerBuilder sänts till användare av Webbplatsen men som i verkligheten visat sig komma från bedragare. CareerBuilder sänder inga sådana falska meddelanden. Om du får ett e-postmeddelande eller ett pop-up fönster som ber dig att logga in på CareerBuilder och ange dina personuppgifter skall du ignorera meddelandet och inte svara på uppmaningen.


Nedan ser du ett exempel på hur ett bedrägeriförsök skulle kunna se ut:

CareerBuilder För att underlätta mottagandet av e-post från oss ber vi dig ange dina Kontakter (dvs. adressbok, kontaktlista etc.) (dvs adressbok, kontaktlista etc)

Email: blank yahoo.comVänligen läs noga…
CareerBuilder strävar efter att tillhandahålla säkrast möjliga miljö när du letar efter och ansöker om jobb. För att kunna sköta sajten så effektivt som möjligt och lämna information till arbetssökande om lediga tjänster som kan vara av intresse för dem, samlar CareerBuilder nu in personuppgifter för varje användare.

Vänligen logga in via vår säkra länk: :
https://www.CareerBuilder.se/Share/Login.aspx?94553STXnext=signin?pass=1.php och lämna oss fullständig och korrekt information. .

Om kontoinformationen inte uppdateras inom 5 dagar kommer din åtkomst till arbetssökande via CareerBuilder att upphöra och ditt CV raderas.

Vår vision och vårt mål
Att vara ledande på den svenska marknaden för arbetssökande på Internet Att i konkurrens med tidningarna skapa den snabbast växande och lönsamma marknadsplatsen för arbetssökande

VI SKYDDAR DIG OCH DIN INTEGRITET
Vänligen svara inte på detta meddelande
Detta e-postmeddelande sändes av CareerBuilder
Detta e-postmeddelande sändes av CareerBuilder CareerBuilder/CareerBuilder Nordic AB, Arenavägen 39, 121 77 Stockholm-Globen2. Hjälp oss att kontrollera bedrägerierna CareerBuilder kommer aldrig att be dig lämna personuppgifter via e-post eller pop-up fönster. Skulle du uppmanas att lämna denna typ av information ber vi dig att inte svara utan att i stället omedelbart underrätta CareerBuilder på telefonnummer +46 8 522 167 00, eller anmäla misstänkt bedrägeri genom att fylla i vårt formulär för feedback. Om du misstänker att du har blivit utsatt för bedrägeri skall du omedelbart kontakta polisen. Kontakta även CareerBuilder genom att använda formuläret för feedback så att vi kan vidta åtgärder för din säkerhet.