Skip to Content

Lediga jobb inom Offentlig sektor

Vad innebär det att jobba inom Offentlig sektor
Offentlig sektor innebär all verksamhet som stat, landsting och kommun bedriver i Sverige. Här ingår administration av vård och omsorg, skolväsendet, högskolor, rättsväsende samt kollektivtrafik och annan form av infrastruktur.

Administratörer av olika typer inom den offentliga sektorn arbetar med att hjälpa medborgare förstå sina rättigheter och skyldigheter och med att koordinera all verksamhet som sker inom myndigheterna. Arbetet kräver oftast en högskoleutbildning men i vissa fall kan KY-utbildningar fungera bra. När du väl är anställd är meriter och erfarenhet ofta viktigare än utbildning för vidare avancemang.

Vad innebär en karriär inom Offentlig sektor
Det finns ofta god möjlighet att avancera inom de statliga och kommunala organisationerna till chefspositioner. Som nyanställd arbetar du ofta mot medborgarna eller med att hjälpa till med den interna administrationen. Arbetsstrukturen är ofta hierarkisk med många nivåer och det finns därför möjlighet att få mer ansvar och bli befordrad.

Det finns många mellanchefer som i sin tur rapporterar uppåt. De högsta nivåerna är politiskt tillsatta och tjänstemännen svarar inför politikerna och arbetar med att uppfylla deras generella order. Din politiska tillhörighet spelar ingen roll som anställd.

Handläggare
Det finns handläggare på alla nivåer inom offentlig sektor. Alla ärenden som kommer in till en myndighet måste diarieföras (registreras) och sedan tilldelas någon som utreder det. Därför är arbetsuppgifterna väldigt varierande och beror på vilken myndighet eller organisation som du tillhör.

En variant är den "kvalificerad handläggaren", en yrkestitel som även kallas för utredare inom vissa verk. Det finns en skillnad i båda lön och arbetsuppgifter, där den kvalificerade handläggaren ofta har större utbildningskrav och större ansvar för att utreda komplexare ärenden. Ofta finns krav på högskoleutbildning i exempelvis beteendevetenskap, juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap.

Ombudsman
Att arbeta som ombudsman innebär att man är en handläggare inom offentlig förvaltning men ofta att man har ett särskilt uppdrag att värna om medborgarnas rättigheter. Där vanliga handläggare mestadels står på myndigheternas sida är tanken med ombudsmän att de ska ta parti för medborgaren. Det finns även ombudsmän anställda på fackförbund. Ombudsmän har ofta en utbildning i juridik, socionomi, stats- eller beteendevetenskap i grunden. I mindre kommuner är ofta körkort ett krav eftersom det kan finnas behov av att åka ut och besöka medborgare.

Upphandlare
I och med lagen om offentlig upphandling så behöver i princip alla tjänster som Sveriges statliga verk, kommuner och landsting köper in först gå igenom en upphandlingsprocess. För att hantera detta behövs det upphandlare inom alla organisationer och myndigheter.

Yrkesrollen innebär att du är expert på lagen om offentlig upphandling och kan lotsa organisationen genom utlysningar, utvärdering av inkomna förslag och överklaganden. Det kräver en juridisk kompetens men inte nödvändigtvis på högskolenivå. Det finns KY-utbildningar som ger examen för yrket och även distansutbildningar från flera högskolor.

Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare är en yrkesroll som kombinerar kunskaper om byggnader som tekniska system med kunskap om processen att söka bygglov och de juridiska förutsättningarna för att folk ska få bygglov. I princip alla byggnader behöver bygglov, undantag är friggebodar och attefallshus.

Som handläggare beslutar du om kontrollplaner, följer upp ärenden, åker ut och gör besök för att säkerställa att regler följs och ger råd till allmänheten. Det finns många KY-utbildningar för denna typ av handläggarroll och det tar vanligen minst ett år. Det finns möjlighet att bli befordrad inom förvaltningen till olika chefspositioner.

Enhetschef
Som enhetschef inom offentlig förvaltning har du personal- och sakfrågeansvar på en myndighet eller en organisation kopplad till en myndighet. Du har ett ansvar både för de anställda handläggarna och administratörerna under dig och gentemot cheferna över dig. Det är ditt jobb att tolka direktiv till din enhet och omsätta dessa till praktiska planer.

Enhetschefer har ofta en högskoleutbildning i botten inom exempelvis socionomi eller juridik men det är minst lika viktigt att kunna visa erfarenhet från att ha jobbat med enhetens ansvarsområden i tidigare roller. Detta är inte ett ingångsjobb.