Jobbet Examensarbete, Intrångsvärdering av ny ledningsgata i skog enligt LM skogsnorm genom laserskanning har sparats.

Fortsätt

Redo att ansöka?

Vänligen bekräfta din mailadress för att starta din ansökan.
För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår Sekretesspolicy.

Jobb sparad

Ange din e-postadress för att spara det här jobbet

Du sparar detta jobb som:

SE
sökresultat

Examensarbete, Intrångsvärdering av ny ledningsgata i skog enligt LM skogsnorm genom laserskanning publicerad av Svenska Kraftnät

Jobbet utgår om 5 dagar
Heltidsanställd
Sundbyberg

Arbetsbeskrivning

Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Svenska kraftnäts enhet Markåtkomst ansvarar för markåtkomst, skadereglering och fastighetsfrågor gällande nybyggnation av kraftledningar. Enheten fastställer ersättningar, ansvarar för; värdering av intrång, ansökningar inom det fastighetsrättsliga området, dokumentation rörande överenskommelser inom markåtkomstområdet.

Bakgrund
Runt kraftledningar underhålls ett område som kallas ledningsgata. Detta område röjs kontinuerligt för att upprätthålla driftsäkerheten på ledningen. När nätbolag bygger en ny kraftledning har fastighetsägaren rätt till ersättning  för den mark som ledningsgatan tar i anspråk. Intrånget måste värderas och ersättningen regleras i expropriationslagen, samt i kompletterande normer och principer.

Svenska kraftnät värderar intrång i skogsmark enligt Lantmäteriets skognorm 2018. Vid värderingen delas skogen in i likartade enheter -  en så kallad beståndsindelning. Alla träd inom den kommande ledningsgatan stämplas och värderas. Fältarbetet är omfattande och det är därför intressant att undersöka möjligheten att använda laserskanning för att samla in de data som krävs för att värdera marken i den nya ledningsgatan. Laserscanningen sker med antingen helikopter eller drönare. Skanningen mäter både mark och vegetation och kan därmed samla in skogliga variabler. Enskilda träd kan identifieras med tillräcklig täthet mellan laserspunkterna.

Uppdraget
Uppdraget syftar till att utreda om data från laserskanning kan ligga till grund för att skapa värdering av skogsmark där en ny ledning ska byggas enligt Lantmäteriets skogsnorm 2018. En metod för detta ska utvecklas och utvärderas i fält. Frågeställningarna är

• Kan laserskanningen dela in skogen i lika enheter och skapa beståndsindelning?
• Kan laserskanning inhämta de skogliga variablerna som krävs för att värdera intrång enligt Lantmäteriets skogsnorm 2018
• Vad är för- och nackdelarna med att använda laserdata mot hur det görs i dagsläget?
• Värderingskontroll i fält av laserscannade bestånd är tänkt att utföras för att utvärdera metodiken.
• Dessutom ska en kostnadsjämförelse mellan värdering med laserdata jämfört med manuell värdering genomföras.

Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:
• Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.
• Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät.
• Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.
• Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.

Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.

Din profil/bakgrund

Vi ser helst att du går sista året på en högskole- eller universitetsutbildning inom skog eller GIS alternativt en kombination.

- Erfarenhet av att arbeta med laserskanning och laserdata
- Erfarenhet av fältarbete och datainsamling i skog. Gärna med stämpling och intrångsvärdering.
- Lösningsorienterad samt inte bangar för att sätta sig in i nya kunskapsområden.

Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Sofia Enoksson, tel. 010-475 97 73. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Lo Wichmann lo.wichmann@svk.se, tel. 010-475 84 09

Vi vill ha din ansökan senast den 31 oktober 2020, planerad start för examensarbetet är januari 2021.

Vårt erbjudande till dig På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning. Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Referens

1290_GS_Svenskakraftnät

Skriv in din e-postadress så skickar vi dig liknande jobb som detta.

Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till